Algemene voorwaardes - KrysBrand.id

Artikel 1. Definities

1. Opdracht: opdracht tot advisering
2. Opdrachtnemer: KrysBrand.id Kvk 20138844 West-Brabant
3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer een opdracht
verstrekt.
4. Partijen: Opdrachtnemer en opdrachtgever
5. Overeenkomst: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot het uitvoeren van
de opdracht.
6. Offerte: De offerte geeft een omschrijving van de manier van uitvoeren van de opdracht door
opdrachtnemer en is, indien ondertekend door beide partijen, tevens de overeenkomst.
7. Lezing/Workshop/Masterclass: bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of
vaardigheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van opdrachtnemer voor
zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen van deze voorwaarden is afgeweken.
2. Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden naar eigen inzicht toepassen. Derhalve kan
geen enkele opdrachtgever nakoming door opdrachtnemer verlangen ten aanzien van een
andere opdrachtgever van deze algemene voorwaarden.
3. De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden of bedingen van
opdrachtgevers wordt hierbij uitdrukkelijk door opdrachtnemer van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Door partijen wordt vervolgens gezamenlijk
overlegd over een vervangend artikel voor het nietige of vernietigde artikel welke overeenkomt
met de strekking en het doel van het nietige of vernietigde artikel.
5. Ingeval van uitleg van de inhoud van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst
daarvan steeds bepalend.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen in deze
algemene voorwaarden of er een situatie voordoet welke niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de bedoeling van deze bepalingen.
7. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van
deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offerte, overeenkomst en geheimhouding

1. Aanbiedingen worden gedaan in de vorm van een schriftelijke offerte, die wordt uitgebracht
door opdrachtnemer.
2. De offerte is gebaseerd op informatie door de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever is
verantwoordelijk voor het verstrekken van alle essentiële informatie voor de opzet en de
uitvoering van de opdracht.
3. In de offerte worden vermeld de aard en omvang van de opdracht, de tijd in uren die
opdrachtnemer verwacht te besteden aan de opdracht en de hierbij behorende prijs.
4. De offerte is tot dertig dagen na de datum van verzending van de offerte geldig, tenzij op de
offerte een andere termijn is vermeld. Acceptatie van de offerte geschiedt door een
schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever, middels het retourneren van een ondertekend
exemplaar aan opdrachtnemer. Op dat moment ontstaat de overeenkomst tussen partijen.
Eventuele uitvoeringstermijnen ex artikel 5 beginnen op zijn vroegst te lopen na ontvangst van
de ondertekende offerte.
5. Wijzigingen, aanvullingen en uitbreidingen die na acceptatie overeen worden gekomen tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever, worden geacht van de overeenkomst deel uit te maken.
6. Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk wanneer dit uitdrukkelijk wordt medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de
aard van de informatie of voor zover partijen het vertrouwelijke karakter van de informatie
kennen of behoren te kennen.

Artikel 4. Prijs en betaling
1. De in de offerte uitgebrachte prijs is een vaste prijs of een prijs gebaseerd op een schatting
van het aantal werkuren. Bij een overschrijding van het aantal werkuren op basis van
nacalculatie, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tijdig informeren en in overleg met
de opdrachtgever nadere afspraken maken over het vervolg van de werkzaamheden en de
bijbehorende prijs.
2. Indien bij een offerte sprake is van nacalculatie, kan op verzoek van de opdrachtgever bij het
verstrekken van de opdracht, in de factuur een specificatie van het factuurbedrag worden
opgenomen.
3. Alle in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij nadrukkelijk
anders vermeld.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd periodiek te factureren aan de opdrachtgever voor reeds
verrichte werkzaamheden en/of (een deel) te factureren bij aanvang van de opdracht.
5. Indien de opdrachtgever de opdracht na aanvang annuleert, is de opdrachtnemer gerechtigd
reeds uitgevoerde werkzaamheden in rekening te brengen.
6. Wanneer betaling bij aanvang van de opdracht is overeengekomen, houdt opdrachtnemer
zich het recht voor de werkzaamheden voor de opdracht uit te stellen, totdat deze betaling is
ontvangen. In afwijking van artikel 3 lid 4 laatste volzin, beginnen eventuele
uitvoeringstermijnen ex artikel 5 te lopen op zijn vroegst te lopen na ontvangst van deze
betaling.
7. Facturen worden verzonden naar het adres van opdrachtgever welke in de offerte staat
vermeld.
8. De betalingstermijn van verzonden facturen is 30 dagen, gerekend vanaf de vermelde
factuurdatum, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld. Wanneer binnen deze
termijn niet is betaald, kunnen door opdrachtnemer herinneringskosten in rekening worden
gebracht. Kosten die opdrachtnemer moet maken om de betaling alsnog te vorderen zijn
volledig voor rekening van de opdrachtgever.
9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te
schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien aan de
opdrachtgever voorlopig of definitief uitstel van betaling is verleend, door de opdrachtgever op
grond van financiële omstandigheden een betalingsregeling wordt aangeboden of de
opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of opdrachtnemer op redelijke gronden
het vermoeden heeft dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.
10. Indien opdrachtnemer voor in het kader de te verrichten opdracht reiskosten maakt, zal
opdrachtnemer deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Opdracht
1. In aanmerking genomen van bepaalde in artikelen 3 lid 4 en 4 lid 6 van deze algemene
voorwaarden zal de opdracht worden uitgevoerd binnen de in de offerte vermelde termijn(en),
tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn. Zodra een termijn overschreden is of zal worden, zal
opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever melden en in overleg treden voor
het maken van andere afspraken. Genoemde termijnen zijn nimmer fatale termijnen, tenzij
nadrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Met het uitvoeren van de opdracht wordt begonnen wanneer opdrachtnemer van
opdrachtgever alle benodigde zaken en gegevens in goede orde heeft ontvangen. Indien
hierbij vertraging optreedt zal de uitvoeringstermijn zo nodig worden verlengd.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om, in overleg met de opdrachtgever, bepaalde delen van de
opdracht te laten uitvoeren door derden.

Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever zal het totale bedrag exclusief
BTW, in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Bescherming persoonsgegevens
1. Opdrachtnemer waarborgt de privacy van opdrachtgevers en zal haar gegevens in beginsel
niet aan derden verstrekken, tenzij opdrachtnemer hiertoe wettelijk verplicht is.
2. In afwijking van artikel 7.1. zal opdrachtnemer de gegevens van opdrachtgever enkel aan
derden verstrekken bij bedrijfsbeëindiging. De verkrijgende derde zal opdrachtgevers na
verkrijging van de persoonsgegevens aanschrijven met het verzoek toestemming te geven
voor het gebruik van deze gegevens. Opdrachtgever kan dit verzoek te allen tijde weigeren.
3. Indien een opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige
mailinglist en dergelijke van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer de betreffende gegevens op
verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgevers vrijwaren opdrachtnemer tegen alle aanspraken die, op welke wijze dan ook,
samenhangen met het geven van workshops en/of lezing, tenzij deze aanspraken het gevolg
zijn van grove nalatigheid of opzet van opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen van
opdrachtgevers.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop een opdrachtgever, na het
sluiten van een overeenkomst van welke aard dan ook, zijn verplichtingen voortvloeiend uit
die overeenkomst nakomt.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot stukken en/of producten ten
aanzien van de workshop en/ of lezing worden door opdrachtnemer voorbehouden.
2. Opdrachtgever zal zich onthouden van het organiseren of verzorgen van inhoudelijk gelijk
luidende workshops of lezingen zoals verzorgd door opdrachtgever.

Artikel 10. Overige bepalingen
1. Indien de workshop en/of lezing door opdrachtnemer op locatie wordt verzorgd, zal
opdrachtgever zorgen voor de benodigdheden faciliteiten welke nodig zijn voor het verzorgen
van de workshop en/of lezing.

Artikel 11. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van
opdrachtnemer en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die mogelijk ontstaan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever over de
totstandkoming, de uitvoering, de uitleg en de beëindiging van de overeenkomst worden
aanhangig gemaakt bij de Nederlandse rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 12 Herziening van de algemene voorwaarden
1. Herziening van deze algemene voorwaarden door opdrachtnemer is steeds mogelijk. De
inwerkingtreding wordt bij bekendmaking c.q. deponering van deze voorwaarden vermeld.
2. De herziene algemene voorwaarden zijn tevens van kracht op nog niet geaccepteerde
offertes